فایل ورد بررسي وضعيت رابطه بين کيفيت زندگي کاري و رضايت شغلي معلمان تربيت بدني شهرستان پيرانشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي وضعيت رابطه بين کيفيت زندگي کاري و رضايت شغلي معلمان تربيت بدني شهرستان پيرانشهر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان پیرانشهر بوده است. به این منظور تعداد 101 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته کیفیت زندگی کاری محقق ساخته با پایایی ./80 و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا با پایایی 0/89 بوده است. به منظور بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین کیفیت زندگی کاری و تمام مولفه های آن با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. در میان متغیرهای کیفیت زندگی کاری بیشترین رابطه را به ترتیب پرداخت منصفانه, فضای کلی زندگی کاری, فرصت مداوم برای رشد و توسعه, شرایط کاری امن و سالم, ارتباط اجتماعی در زندگی شغلی و قانونمندی کار با رضایت شغلی دارد.

لینک کمکی