فایل ورد خودکارآمدي ?صيلي و خوش بيني تحصيلي و رابطه آن با مشغوليت ?صيلي در دانش آموزان دخ?

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد خودکارآمدي ?صيلي و خوش بيني تحصيلي و رابطه آن با مشغوليت ?صيلي در دانش آموزان دخ? :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از اام این قیق بررسی خودکارآمدی صیلی و خوش بینی صیلی و رابطه آن با مشغولیت صیلی در دانش آموزان دخ ناحیه سه شهر شیراز است. جامعه آماری این قیق کلیه دانش آموزان دخ مقطع دوازدهم ناحیه سه شهر شیراز در سال صیلی 98-97 است. ونه مورد بررسی شامل 149 نفر دانش آموزان دخ مقطع دوازدهم ناحیه سه شهر شیراز در سال صیلی 98-97 است که به روش ونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند و برای اسبه حجم ونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد. پرسشنامه خودکارآمدی صیلی زاژکووا و کاران (2005), پرسشنامه صیلی اسچنموران و کاران (2013) و پرسشنامه مشغولیت صیلی سالا- آرو و آپادایا (2012) توس دانش آموزان تکمیل گردیدند. نتایج لیل رگرسیون بیانگر این است که متغیرهای خودکارآمدی صیلی و خوشبینی صیلی با مشغولیت صیلی رابطه معنی داری با هم دارند. لیل ها بیانگر این است که در قدم اول آزمون آماری F برای مثبت بودن این پیش بینی برابر با 397/358, لود که در سطح (P< 0/05) معنادار می باشد. در قدم دوم نیز آزمون آماری F برای معناداری این پیش بینی برابر با 266/355, بود که در سطح (P< 0/05) معنادار است. نتایج قیق نشان می دهد که متغیرهای خودکارآمدی صیلی و خوش بینی صیلی می توانند پیش بینی متغیر مشغولیت صیلی را داشته باشند.

لینک کمکی