فایل ورد تعيين رابطه بين قلدري در محل کار، روان نژندي و عواطف منفي با نشانگان جسماني در بين کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تعيين رابطه بين قلدري در محل کار, روان نژندي و عواطف منفي با نشانگان جسماني در بين کارکنان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین قلدری در محل کار, روان نژندی و عواطف منفی با نشانگان جسمانی در بین کارکنان بود. از 463 نفر کارکنان ستادی مناطق ششگانه سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان, بر اساس روش تصادفی طبقه ای نسبی, 103 نفرتعیین و نمونه گیری انجام شد. ابزارهای پژوهش شامل چهار پرسشنامه نشانگان جسمانی, روان نژندی , قلدری و عواطف منفی بود. جهت تعیین برازش از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار گشتاوری ساختاری استفاده شد. یافته های حاصل از این پژوهش در سطح خطای ( p0/01 ) ( p0/05) نشان داد که بین قلدری با روان نژندی, عواطف منفی و نشانگان جسمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. مدل معادلات ساختاری از تاثیر غیرمستقیم قلدری و روان نژندی بر نشانگان جسمانی حمایت کرد علاوه بر آن متغیر عواطف منفی, هم در رابطه بین روان نژندی با قلدری و هم قلدری با نشانگان جسمانی نقش میانجی دارد. به طور کلی یافته های پژوهش حاکی از آن بود که قلدری و روان نژندی در شکل دهی نشانگان جسمانی از طریق متغیر میانجی عواطف منفی تاثیر دارند.

لینک کمکی