فایل ورد تحليل و بررسي روانشناسي توليد علم با تاکيد بر تعاليم مشاورهاي قرآن و علوم تربيتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تحليل و بررسي روانشناسي توليد علم با تاکيد بر تعاليم مشاورهاي قرآن و علوم تربيتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

در بین تمامی مکاتب مذهبی, هیچ مکتبی همانند اسلام برای علم, دانش و آگاهی ارزش قائل نیست. از منظر اسلام, علم اساس همه ارزشهای فردی و اجتماعی است. فقط بهتنهایی در قرآن کریم بیش از 300 بار به شکلهای گوناگون به علم و دانش و تولید آن پرداخته شده است. حقیقت این است که تولید علم و توسعه علمی بهعنوان موتور محرک در توسعه همه جانبه و پایدار کشورها, نقش حیاتی ایفا میکند. یکی از عناصر اصلی و زیربنایی در تولید علم در هر جامعه, دانشگاه ها میباشند که تولید علم از وظایف غیرقابل انکار آنها در یک جامعه محسوب میشود. دانشگاه ها در راه ایفای این وظیفه خطیر رسالتهایی بر عهده دارند که باید به آنها جامه عمل بپوشانند. درمجموع باید گفت که دانشگاه رسالت بسیار مهمی را بر دوش خود احساس میکند, زیرا دانشگاه همواره نقش یک پایگاه فرهنگ سازی و تمدن سازی را در جامعه داشته و خواهد داشت. ازاین رو کاستی و لغزش دانشگاه منتهی به سستی و درنهایت وابستگی فرهنگی و ضعف تمدن خواهد شد؛ ازاین رو نقش دانشگاه در جامعه بسیار مهم و بااهمیت است. پژوهش حاضر, با استفاده از روش تحلیل مضمون آیات قرآن و احادیث اهلبیت (ع) طی سه مرحله پردازش مضامین, ترکیب و تلخیص شده اند که منتج به شکل گیری هفت مضمون فراگیر گردید که درواقع رسالتهای دانشگاه در تولید علم را شرح میدهد. این رسالتها عبارت اند از: تاکید بر پژوهش, علم, سرچشمه اقتدار و قدرت, علم, سرچشمه مبارزه با جهل و نادانی, علم, سرچشمه ایمان, ترویج فرهنگ تسهیم دانش, توجه و تولید علوم مفید و کاربردی و پیشرفت اخلاقی به وسیله تولید علم, همه و همه رسالتهایی هستند که بر دوش دانشگاه است.

لینک کمکی