فایل ورد تحليل محتواي کتب کار و فناوري از لحاظ انعکاس مولفه هاي کارآفريني(جامعه آماري: ×پايه هاي هفتم، هشتم و نهم دوره متوسطه اول- پايه دهم دوره متوسطه دوم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تحليل محتواي کتب کار و فناوري از لحاظ انعکاس مولفه هاي کارآفريني(جامعه آماري: ×پايه هاي هفتم, هشتم و نهم دوره متوسطه اول- پايه دهم دوره متوسطه دوم) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

اهداف: هدف کلی این تحقیق, بررسی و شناسایی میزان توزیع مول6فه های کارآفرینی در محتوای درسی کتاب کار و فناوری است. روش: برای نیل به این هدف, از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. همچنین, برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آمار توصیفی مانند فراوانی و درصدگیری و برای ارائه داده ها از نمودار و جداول فراوانی بهره گرفته شده است. × نتایج: نتایج تحقیق نشان داده است که در ک4تب کار و فناوری پایه های هفتم, هشتم و نهم دوره متوسطه اول- پایه دهم دوره متوسطه دوم جمعا291 0مورد به مول6فه های کارآفرینی اشاره شده است که از این تعداد, 60 مورد((% 20/6 به مولفه های استقلال طلبی, 53 مورد (%18/2) به مولفه های آینده نگری, 51 مورد((% 17/5 به مولفه های کنترل درونی, 48 مورد (%16/4) به مولفه های انگیزه پیشرفت, 40 مورد (% 13/7) به مولفه های خلاقیت و 39 مورد((%13/4 به مولفه های ریسک پذیری پرداخته شده است. علاوه بر این, در سطح پایه تحصیلی, بیشترین توجه به مول6فه های کارآفرینی در پایه دهم با 98مورد (%33/6 ) و کمترین توجه در پایه هفتم دوره متوسطه اول با 56 مورد ( (% 19/24 مشاهده گردیده است. تفسیر: با تام6ل در باب این یافته ها میتوان گفت که مول6فه های بسیاری در همه ابعاد کارآفرینی مورد کم توجهی برنامه ریزی درسی قرارگرفته شده است. از این رو, با توج6ه به فاصله آشکار و عدم همخوانی برنامه درسی پیشنهادی با برنامه درسی موجود, ضرورت بازنگری و بازاندیشی تمامی ابعاد کارآفرینی در برنامه درسی پیشنهاد میشود. در میان ابعاد کارآفرینی, مولفه های ریسک پذیری وخلاقیت جز ابعادی است که در ک4تب درسی کار و فناوری پایه های هفتم, هشتم و نهم دوره متوسطه اول-پایه دهم دوره متوسطه دوم کمترین توج6ه به آن شده است. بنابراین, بیش از همه, برنامهریزان درسی در محتوای کتب درسی باید مولفه های ریسک پذیری و خلاقیت را در محور سیاست گذاری خود قرار دهند

لینک کمکی