فایل ورد تعيين ارتباط ساختار سازماني با هوش سازماني در شعب بانک مسکن غرب استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تعيين ارتباط ساختار سازماني با هوش سازماني در شعب بانک مسکن غرب استان مازندران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه میان ساختار سازمانی با هوش سازمانی در شعب بانک مسکن غرب استان مازندران می باشد. در این پژوهش ساختار سازمانی متغیر مستقل و هوش سازمانی متغیر وابسته می باشد. ابعاد ساختار سازمانی عبارتند از پیچیدگی سازمانی, رسمیت سازمانی و تمرکز سازمانی است.. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با شیوه توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شعب بانک مسکن غرب استان مازندران که تعداد آن برابر با 160نفر می باشد و تعداد نمونه آماری بر اساس جدول مورگان برابر با 113 می باشد. همچنین با استفاده از ضریب همبستگی رابطه بین متغیر ها مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه اصلی این پژوهش رابطه بین ساختار سازمانی و هوش سازمانی است و فرضیات فرعی هم عبارتند از رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی از دیدگاه رابینز با با هوش سازمانی است بر اساس نتایج حاصل از تحقیق می توان بیان داشت که بین مولفه های ساختار سازمانی(رسمیت, تمرکز, پیچیدگی) با هوش سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین ساختار سازمانی و هوش سازمانی بعنوان هدف اصلی در تحقیق حاضر رابطه معناداری وجود دارد و در نهایت بیان می کند که سازمان ها برای رسیدن به اهداف خود لازم است برنامه هایی تدوین کنند که در عین افقی کردن ساختار سازمان روابطی را در سازمان طراحی کنند که ایده ها و نظرات خود را برای پیشبرد اهداف سازمان بیان کنند و در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاد ارائه گردیده است .

لینک کمکی