فایل ورد تخصيص بهينه منابع مالي با رويکرد تحليل پوششي داده هامطالعه موردي: هيات هاي ورزشي استان اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تخصيص بهينه منابع مالي با رويکرد تحليل پوششي داده هامطالعه موردي: هيات هاي ورزشي استان اردبيل :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تخصیص بهینه منابع مالی منتخبی از هیات های ورزشی استان اردبیل با استفاده از تحلیل پوششی داده ها بود. 9 هیات ورزشی با استفاده از نظرات خبره انتخاب شدند و با استفاده از چک لیست و پرسشنامه محقق ساخته با ضریب پایایی 0.78 به جمع آوری داده ها پرداخته شد. نمونه آماری تحقیق را 20 نفر از روسا,مدیران, و خبرگان هیات های ورزشی تشکیل دادند. روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی بود. با استفاده از نظرات خبره, مدل اولیه ورودی و خروجی تحقیق ارایه گردید. سپس با اجرای تکنیک تحلیل پوششی داده ها, نتایج نشان داد که در یک دوره زمانی دو سال 96-98, هیات های ورزشی کشتی, تکواندو, فوتبال, وزنه برداری, کونگ فوتوآ, کاراته و ووشو, به ترتیب عملکرد کارا داشته و هیات های ورزشی بسکتبال و والیبال نیز به ترتیب ناکارا محاسبه شدند. در این تحقیق از روش ضریب تاثیر در تحلیل پوششی داده ها به منظور تخصیص بهینه بودجه هیات های ناکارا از روی هیات های مرجع و بهینه سازی منابع مالی برای هیات های ورزشی کارا با روش تحلیل حساسیت انجام گرفت. نتایج عددی تحقیق حاکی از کارایی روش مورد استفاده در این تحقیق بود.

لینک کمکی