فایل ورد تحليل رابطه بين هيئت مديره و ويژگي هاي خاص سرمايه گذاري (مورد مطالعه: بازار سرمايه ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تحليل رابطه بين هيئت مديره و ويژگي هاي خاص سرمايه گذاري (مورد مطالعه: بازار سرمايه ايران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش تحلیل رابطه بین هیئت مدیره و ویژگی های خاص سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بازارسرمایه ایران میباشد. ویژگی های هیئت مدیره در این پژوهش دوگانگی وظیفه مدیرعامل, استقلال هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره در نظر گرفته شد. ویژگی های خاص سرمایه گذاری به معنی سرمایه گذاری شرکت در بخش تبلیغات و همچنین تحقیق و توسعه می باشد. این پژوهش کاربردی بوده و روش پژوهش توصیفی و از نوع کمی میباشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در بازه زمانی 1395-1390 بوده و نمونه آماری با استفاده از روش حذف سیستماتیک به تعداد 194 شرکت انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دادند که ویژگی های هیات مدیره بر ویژگی های خاص سرمایه گذاری تاثیر معناداری ندارد. همچنین ویژگی های هیات مدیره بر ویژگی های خاص سرمایه گذاری با میانجی گری ویژگی های شرکت, تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی