فایل ورد تاثير هوش هيجاني بر قضاوت حسابرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاثير هوش هيجاني بر قضاوت حسابرس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

این مطالعه به بررسی هوش هیجانی, توانایی درک و مدیریت احساسات خود و دیگران به عنوان یک عامل کلیدی در مقابله با فشار در یک زمینه حسابرسی میپردازد و به دنبال شناسایی هوش هیجانی به عنوان عامل کلیدی در برخورد با احساسات و فشار در یک زمینه حسابرسی است. تحقیق حاضر با هدف فایل ورد تاثير هوش هيجاني بر قضاوت حسابرس در بهار 1398 در پی توزیع تعدادی پرسشنامه بین افراد جامعه حسابداران رسمی انجام گردید.این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش اجرا از نوع تحقیقهای توصیفی – پیمایشی است. همچنین در این تحقیق از معیارروایی معنیدار بودن بار عاملی (FL) و برای پایایی از آلفای کرونباخ, برای پرسشنامه استفاده شده است. این تحقیق دارای دو متغیر مستقل میباشد که عبارتند از: فشار بودجه زمانی, فشار مشتری. قضاوت حسابرس متغیر وابسته و هوش هیجانی متغیر تعدیلگر تحقیق میباشند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد, فشار بودجه زمانی بر قضاوت حسابرس تاثیر مثبت و معنیدار دارد و درصورت وجود متغیر تعدیلگر هوش هیجانی بیتاثیر میباشد. همچنین نتایج گزارششده نشان دهنده این است که, فشار مشتری بر قضاوت حسابرس بیتاثیر است اما در صورت وجود متغیر تعدیلگرهوش هیجانی تاثیر مثبت و معنیدار دارد.

لینک کمکی