فایل ورد تاثير وابستگي مالي خارجي بر هموارسازي سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاثير وابستگي مالي خارجي بر هموارسازي سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر به بررسی فایل ورد تاثير وابستگي مالي خارجي بر هموارسازي سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه مورد مطالعه شامل 127 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره پنج ساله بر اساس صورتهای مالی سال های 1391 الی 1395 شرکت های مورد مطالعه است. در این پژوهش, وابستگی مالی خارجی به عنوان متغیر مستقل و هموارسازی سود به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای اندازه, اهرم مالی, نرخ بازده داراییها, نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری و نسبت جاری بعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. پژوهش شامل یک فرضیه می باشد که با استفاده از مدل رگرسیونی و روش داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. در کل نتایج آزمون فرضیه پژوهش حاکی از تاثیر مستقیم و معنی دار وابستگی مالی خارجی بر هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

لینک کمکی