فایل ورد تاثير محدوديت هاي مالي برارتباط بين حق الزحمه حسابرسي و کيفيت سود در شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاثير محدوديت هاي مالي برارتباط بين حق الزحمه حسابرسي و کيفيت سود در شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

ارزش یک سهم, به انتظارات سهامداران از آینده شرکت و قدرت سودآوری و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد. به عبارت دیگر, کیفیت سود بیانگر زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. حق الزحمه حسابرسی ازطریق ارزیابی ریسک حسابرس از مشتری ,رقابت بازار حسابرسی ومذاکرات فی ما بین حسابرسان ومشتریان تعیین می شود. در پژوهش حاضر به بررسی فایل ورد تاثير محدوديت هاي مالي برارتباط بين حق الزحمه حسابرسي و کيفيت سود در شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران پرداخته شده است جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک(غربالگری) تعداد 112 شرکت در دوره زمانی 5 ساله بین سال های 1392 الی 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای اندازه گیری کیفیت سود از شاخص تحقق نقدینگی یعنی نسبت وجوه نقد عملیاتی بر سود خالص وبرای بررسی داده ها از نرم افزار stata و مدل های رگرسیونی چندگانه استفاده شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که حق الزحمه حسابرسی تاثیر معناداری بر کیفیت سود نداشته و همچنین محدودیت مالی اثر معناداری بر ارتباط بین حق الزحمه حسابرسی و کیفیت سود ندارد.

لینک کمکی