فایل ورد تاثير سودآوري شرکت بر ساختار سرمايه و سرعت تعديل آن در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاثير سودآوري شرکت بر ساختار سرمايه و سرعت تعديل آن در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش تاثیر سودآوری شرکت بر ساختار سرمایه و سرعت تعدیل آن در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سالهای 1388 تا 1394 میباشد. روش اقتصادسنجی مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیونی داده های تابلویی میباشد. تعداد شرکتهای مورد استفاده در این پژوهش 102 شرکت میباشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب شدهاند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر متغیر سودآوری شرکت بر متغیر وابسته ساختار سرمایه که به وسیلهی اهرم مالی سنجیده میشود منفی و معناداراست. وجود رابطه منفی و معنادار میان ساختار سرمایه و سودآوری به منزله تایید نظریه سلسله مراتبی در تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که شرکتها در صورت سودآوری, ابتدا ترجیح می دهند که از منابع داخلی استفاده کنند و سپس به استقراض روی می آورند. همچنین نتایج نشان میدهد که سرعت تعدیل مثبت و معنادار است. برآورد سرعت تعدیل ساختار سرمایه پیامدهای مهمی را برای نظریه توازن به همراه دارد. هر چه مقدار سرعت تعدیل برآورد شده بیشتر باشد, نشان دهنده با اهمیت بودن اهرم هدف در تصمیمات ساختار سرمایه و در نتیجه, کاربرد نظریه توازن در توضیح ساختار سرمایه شرکت ها می باشد.

لینک کمکی