فایل ورد بررسي نقش سرمايه اجتماعي و مولفه هاي در پيشبيني تعهد سازماني و رضايت شغلي اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي نقش سرمايه اجتماعي و مولفه هاي در پيشبيني تعهد سازماني و رضايت شغلي اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي شهر تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف از بررسی نقش سرمایه اجتماعی و مولفه های در پیشبینی رضایت شغلی و مسئولیت پذیری اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران می باشد. به این منظور تعداد 328 نفر اعضای هیئت علمی دانشگاههای آزاد اسلامی شهر تهران به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شده و پرسشنامه های سرمایه اجتماعی سازمانی, رضایت شغلی و مسئولیت پذیری در بین آنان به اجرا در آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های همستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شده و یافته ها حاکی از آن است که بین ابعاد ضریب همبستگی بین ابعاد اعتماد, همکاری, روابط, ارزشها, فهم متقابل, شبکه ها و تعهد مشترک با رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری بر قرار است. علاوه براین یافته ها حاکی از آن است که تنها بعد روابط, همبستگی معناداری با مسئولیت پذیری پیدا نمی کند و بقیه ابعاد همبستگی مثبتی با مسئولیت پذیری دارند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز گویای این امر بود که ابعاد اعتماد, فهم متقابل, تعهد مشترک, همکاری و روابط پیش بینی کنندگان بهتری برای رضایت شغلی اعضای هیئت علمی به شمار می آیند. ابعاد اعتماد, تعهد مشترک و فهم متقابل نیز پیش بینی کنندگان معناداری برای مسئولیت پذیری اعضای هیئت علمی به شمار می روند. بنابر این مدیران دانشگاه های جامعه تحقیق می توانند با تسهیل و زمینه سازی بهبود سرمایه اجتماعی سازمانی, رضایت شغلی و مسئولیت پذیری اعضای هیئت علمی را بهبود بخشند.

لینک کمکی