فایل ورد بررسي نحوه استقرار سيستم هزينه يابي بر مبناي هدف در شرکت شيرين عسل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي نحوه استقرار سيستم هزينه يابي بر مبناي هدف در شرکت شيرين عسل :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش فایل ورد بررسي نحوه استقرار سيستم هزينه يابي بر مبناي هدف در شرکت شيرين عسل میباشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا, توصیفی– پیمایشی میباشد. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت شیرین عسل در سال 1397 بوده و آمار آنها بر اساس گزارش این سازمان حدود 6400 نفر می باشد و نمونه برآورد شده برابر 362 نفر میباشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه برداشته شده است.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای تحلیل فرضیه های پژوهش از روش آماری t تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج و یافته های پژوهش نشان داد که: از دیدگاه کارکنان امکان استقرار سیستم هزینه یابی بر اساس فرایند هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکت شیرین وجود دارد. t بدست آمده با درجه آزادی 361 برابر 11/97 بوده که از نظر آماری در سطح با اطمینان 0/95 معنی دار می باشد. تحلیل فرضیه های فرعی نشان داد که, امکان تعیین ویژگی های محصولات, قیمت گذاری محصولات, بهای تمام شده فروش و سود مورد انتظار, تجزیه بهای تمام شده کالا به اجزای آن, توسعه طراحی محصولات و گسترش محصولات و تلاش مستمر برای پیشرفت در شرکت شیرین عسل در حد بالا بوده و t بدست آمده برای فرضیه های فوق به ترتیب برابر 6/03 , 11/39 ,7/09 , 12/67, 5/28 و 3/52 بوده که هر شش مورد مورد با اطمینان0/95 معنی دار می باشند.

لینک کمکی