فایل ورد بررسي کيفيت حسابرسي و قيمت وام و تاثير تفاوت هاي آن در اجراي قانوني کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي کيفيت حسابرسي و قيمت وام و تاثير تفاوت هاي آن در اجراي قانوني کشور :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی فایل ورد بررسي کيفيت حسابرسي و قيمت وام و تاثير تفاوت هاي آن در اجراي قانوني کشور می باشد. این پژوهش, ازلحاظ شیوه اجرا تحقیقی شبه تجربی و پس رویدادی, در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی است. داده ها به صورت سری زمانی و مقطعی و مدل مورداستفاده در این پژوهش مدل پانل می باشد که دوره زمانی در نظر گرفته شده در این مطالعه 1395-1390 می باشد.جامعه آماری در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه گیری از بین 146 شرکت انتخاب شده است داده های مورد نیاز برای انجام این پژوهش به صورت میدانی,عموما با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین 3 و پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج شدند و با استفاده از نرم افزار Eviews به برآورد مدل داده های ترکیبی پرداخته شد. طبق نتایج حاصل ازفرضیه اول پژوهش کیفیت حسابرسی بر قیمت وام ارتباط معناداری داشته و تائید شد وهمچنین طبق نتایج فرضیه دوم کیفیت حسابرسی با میزان وام بانکی, برای کشور با قانون قوی تر ارتباط معناداری داشته و تائید شد.

لینک کمکی