فایل ورد بررسي عوامل تاثيرگذار بر پياده سازي مديريت دانش در دانشگاه علوم پزشکي ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل تاثيرگذار بر پياده سازي مديريت دانش در دانشگاه علوم پزشکي ايلام :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است که با طراحی, توزیع و تحلیل پرسشنامه انجام می شود. هدف اصلی این پژوهش فایل ورد بررسي عوامل تاثيرگذار بر پياده سازي مديريت دانش در دانشگاه علوم پزشکي ايلام می باشد. بر این اساس شش فرضیه تدوین شد و عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از شش متغیر(عوامل انسانی, عوامل سازمانی, عوامل فرهنگی, عوامل سیاسی, زیرساخت ها و بسترهای تکنولوژیک و فنی و عوامل مالی و اقتصادی) مورد بررسی قرار گرفت.برای انجام این پژوهش از داده های بدست آمده از مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در بهار سال 92 استفاده شده است که تعداد آن ها 300 نفر می باشد که از بین آنها 169 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. در اجرای پژوهش, پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه, ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی, گزاراه های مترتب با هر متغیر (عامل) بررسی گردید که نتایج این آزمون دلالت بر کفایت نمونه گیری و مناسب بودن گزاره ها داشت سپس با استفاده ازآزمون آماری One Sample T- Test فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت که نتایج این آزمون حکایت از آن دارد که با 99 درصد اطمینان, همه ی متغیرهای مذکور (عوامل انسانی, عوامل سازمانی, عوامل فرهنگی, عوامل سیاسی, زیرساخت ها و بسترهای تکنولوژیک و فنی و عوامل مالی و اقتصادی) در پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی ایلام موثر می باشند.

لینک کمکی