فایل ورد فایل اکسل محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان

ک ماه می باشد که این فایل تمامی محاسبات را انجام می دهد.

فایل ورد پاورپوینت درس 4 کتاب مطالعات اجتماعی هشتم

ک ماه می باشد که این فایل تمامی محاسبات را انجام می دهد.

فایل ورد پاورپوینت طرح کارآفرینی کشت سیفی جات و سبزی جات

ک ماه می باشد که این فایل تمامی محاسبات را انجام می دهد.