فایل ورد شبيه سازي عددي تاثير استفاده از صفحات ضد گرداب در کاهش پديده جريان گردابي در آبگيرهاي روزنه اي مطالعه موردي: مدل سد کارون

ت : 17چکیده مقاله: به منظور انتقال آب از بالا دست سد به پائین دست سد از سازه های هیدرولیکی ای به نام آبگیر استفاده میشود. سازه آبگیر بر حسب وظیفه به شکل های افقی و عمودی تقسیم می شود. معمولا جهت تامین انرژی برق آبی از آبگیرهای مستغرق افقی استفاده می شود. اجزای تشکیل دهنده اصلی آبگیرها دهانه ورودی، کانال انتقال آب، تاسیساتی مانند توربین ها و غیره می باشند. این آبگیرها در تراز بالاتری نسبت به تراز کف مخزن ساخته می شوند. پدیده مهمی معمولا در آبگیری از سدها رخ می دهد و باعث بروز مشکلاتی برای آبگیر می گردد که این پدیده چرخش آب، ایجاد جریان های گردابی (چرخ

فایل ورد پاورپوینت ژنتیک جنسیت

ت : 17چکیده مقاله: به منظور انتقال آب از بالا دست سد به پائین دست سد از سازه های هیدرولیکی ای به نام آبگیر استفاده میشود. سازه آبگیر بر حسب وظیفه به شکل های افقی و عمودی تقسیم می شود. معمولا جهت تامین انرژی برق آبی از آبگیرهای مستغرق افقی استفاده می شود. اجزای تشکیل دهنده اصلی آبگیرها دهانه ورودی، کانال انتقال آب، تاسیساتی مانند توربین ها و غیره می باشند. این آبگیرها در تراز بالاتری نسبت به تراز کف مخزن ساخته می شوند. پدیده مهمی معمولا در آبگیری از سدها رخ می دهد و باعث بروز مشکلاتی برای آبگیر می گردد که این پدیده چرخش آب، ایجاد جریان های گردابی (چرخ

فایل ورد تحقیق سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

ت : 17چکیده مقاله: به منظور انتقال آب از بالا دست سد به پائین دست سد از سازه های هیدرولیکی ای به نام آبگیر استفاده میشود. سازه آبگیر بر حسب وظیفه به شکل های افقی و عمودی تقسیم می شود. معمولا جهت تامین انرژی برق آبی از آبگیرهای مستغرق افقی استفاده می شود. اجزای تشکیل دهنده اصلی آبگیرها دهانه ورودی، کانال انتقال آب، تاسیساتی مانند توربین ها و غیره می باشند. این آبگیرها در تراز بالاتری نسبت به تراز کف مخزن ساخته می شوند. پدیده مهمی معمولا در آبگیری از سدها رخ می دهد و باعث بروز مشکلاتی برای آبگیر می گردد که این پدیده چرخش آب، ایجاد جریان های گردابی (چرخ